top of page

Chính sách bảo mật

Thông tin công ty

Chính sách bảo mật

Sứ mệnh của chúng tôi là "luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất làm hài lòng khách hàng và đóng góp cho cộng đồng quốc gia."
Để đạt được sứ mệnh này, chúng tôi coi tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân được khách hàng ủy thác cho chúng tôi, thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi có được và thông tin nhân viên được tạo ra trong hoạt động kinh doanh là ưu tiên hàng đầu và các cá nhân theo "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" .Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống quản lý bảo vệ thông tin và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân một cách hợp lý.


1. Chúng tôi sẽ làm rõ mục đích sử dụng của thông tin cá nhân mà chúng tôi đã ủy thác cho bạn để bạn yên tâm gửi thông tin cá nhân của mình, chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích đó không sử dụng vào mục đích nào khác. ..
2. Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng.
3. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến việc xử lý bảo vệ thông tin cá nhân, các hướng dẫn do chính phủ đặt ra và các tiêu chuẩn khác.
4. Chúng tôi sẽ thiết lập một quy trình để nhận biết nguy cơ rò rỉ, mất mát, hư hỏng, v.v. của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, thực hiện nó thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục thích hợp.
5. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời các khiếu nại và tư vấn của khách hàng.
6. Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và liên tục cải tiến để hệ thống này được thực hiện một cách hiệu quả.
7. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau.
<< Thông tin do khách hàng ủy thác >>
◦Đối với vận chuyển sản phẩm ◦Để in địa chỉ DM << Thông tin nhân viên >>
◦Đối với lương, quản lý chấm công và các chế độ phúc lợi << Thông tin về ứng viên ứng tuyển >>
◦Để liên hệ liên quan đến việc làm << Thông tin về nhân viên đã nghỉ hưu >>
◦Đối với việc gửi phiếu khấu lưu << Thông tin cá nhân cụ thể >>
◦ Công việc thông báo liên quan đến bảo hiểm y tế / niên kim phúc lợi ◦ Công việc thông báo liên quan đến bảo hiểm việc làm ◦ Công việc thông báo liên quan đến bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động ◦ Công việc thông báo liên quan đến Hưu trí quốc gia số 3 ◦ Chuẩn bị phiếu khấu lưu cho thu nhập lương / hưu trí thu nhập Công việc văn phòng

bottom of page